Αναγνώστες

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2007

Interview avec un arbre

Ecole …….…………...……….. Date ………………….

Explorateurs: …………………………………………………………

Question: Quel est ton nom ?

……………………………………………………………………………

Question; Quelle est ta hauteur ?

………………………………………………………………………….

Question: Quelle est la longueur du périmètre de ton tronc ?

……………………………………………………………………………

Question: Quelle est ton âge? (périmètre : 2,5)

……………………………………………………………………………

Question: Décris-nous ton tronc, ton feuillage, tes racines.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question: Quels sont les animaux qui habitent sur tes branches?

……………………………………………………………………………

Question: Quelles sont les autres plantes qui sont près de toi?

……………………………………………………………………………

Question: Qui sont tes amis? Qui sont tes ennemis? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια: